Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Abyan Al-Hawaij Karya KH. Ahmad Rifa'i

'Ishmah 'Ilyu Sina

Abstract


Dalam ajaran Islam, persoalan pendidikan akhlak mendapatkan perhatian yang sangat besar.Rasulullah SAW adalah sosok teladan yang patut dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan dan bisa menjadi sumber segala rujukan akhlak umat Islam. Sekitar abad ke-19 di daerah pantai Jawa Tengah muncul sebuah gerakan keagamaan yang di kenal sebagai gerakan Rifa’iyah. Pemimpin gerakan Rifa’iyah adalah KH. Ahmad Rifa’i beliau disebut sebagai tokoh pemikir sekaligus tokoh pembaharu Islam di Indonesia. Beliau dipandang sebagai peletak dasar bangunan pendidikan bangsa Indonesia.
Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Abyan Al-Hawaij karya KH. Ahmad Rifa’i sangat selaras dalam pendidikan akhlak. Hal itu nampak bahwa nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Abyan Al-Hawaij lebih mengutamakan kepada aplikasi dari akhlak dalam Islam. Kemudian corak dari nilai-nilai pendidikan akhlaknya lebih condong pada ajaran yang bersifat pendekatan kepada Allah dan tasawuf. Hal ini dikarenakan menurut beliau akhlak sangat berhubungan dengan tingkah laku manusia sehari-hari baik dengan sesama manusia maupun hubungannya dengan Tuhan.
KH. Ahmad Rifa’i memiliki pengalaman spiritual dan pengalaman agama yang diperoleh dari belajarnya, yaitu membuka kesadaran masyarakat untuk menjadikan Islam sebagai pedoman hidup dan semangat perjuangan.

References


Al-Hufi, Ahmad Muhammad 1979. Akhlak Nabi Muhamad Saw, Jakarta: Bulan Bintang.

Amin, Ahmad Syadzirin 1997. Gerakan Syaikh Ahmad Rifa’I Dalam Menentang Kolonial Belanda, Jakarta : Jama’ah Masjid Baiturrahman.

Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifa’i Tentang Rukun Islam Satu, Jakarta: Jama’ah Masjid Baiturrahman.

Mengenal Ajaran Tarajumah Syekh Ahmad Rifa’I RH, Pekalongan: Yayasan Al-Insap.

Amstrong, Amatullah 1994. Muhammad, Australia: A.S.Noordeen

An-Naisyaburi, Imam Al-Qusyairi 1997. Risalatul Qusyairiyyah (Induk Ilmu Tasawuf), Surabaya: Risalah Gusti.

Azra, Azyumardi 1996. Suplemen Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Barovan Hoeve.

Darban, Ahmad Adaby 2004. Rifa’íyah (Gerakan Sosial Keagamaan Di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982),Yogayakarta: Tarawang Press.

Daud Ali,Muhammad. 1998.Pendidikan Agama Islam, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Djamil, Abdul 2001. Perlawanan Kiai Desa, Yogyakarta : LkiS.

Mahmutarom HR, Konsep Manunggaling Kawulo-Gusti Dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi, Semarang:Badan Penerbit Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2018.

Nahrawi, Muh Nahar 1982. Laporan Penelitian Potensi Lembaga Social Keagamaan Seri IV (Gerakan Rifa’iyah), Semarang: Balitbang Depag.

Rifa’i, Ahmad Abyanal Hawaij, juz V.

Bayan, Jilid I

Solikin, Mat 2002. Kitab Kuning (Syafi’iyah) dalam fiqih KH. Ahmad Rifa’i, Vol. II, No. 1 (Semarang: Jurnal Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo

Tarajumah adalah kitab paham Rifa’iyah yang menggunakan tulisan arab berbahasa jawa (pegon).

Zuhri, Mustofa 1979. Kunci Memahami Tasawuf, Surabaya: Bina Ilmu.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 TASAMUH